Spravochnik. Bolezni. Sindromy. Simptomy heftetRussisk, 2013