RHYNCHOTA V 4 PT 1-2 (216556-2 Ukjent format, 2017