Razrabotka chat-botov i razgovornykh interfejsov heftetRussisk, 2019