Proizvodstvo produktsii rastenievodstva. Uchebnoe posobie heftetRussisk, 2017