Posmertnyia Khudozhestvennyia Proizvedeniia. Tom III heftetRussisk, 2018