Plastichnost' I Polzuchest' Pri Povtornom Nagruzhenii heftetRussisk, 2012