Osszegyujtott Koltemenyei, 1867-1897 V1 pocketHebraisk, 2010