Orehi-Svojstva. Pererabotka. Ispol'zovanie heftetRussisk, 2018