Metody Innovatsionnogo Proektirovaniya heftetRussisk, 2014