Marketing Informatsionnogo Obshchestva heftetRussisk, 2012