Kolocsa VID K NEK N V Nyteny Szete innbundetUngersk, 2010