Kobal'tovye Katalizatory Dlya Sinteza 2,3-Digidrofurana heftetRussisk, 2013