ITA-RAILWAY PAMPHLETS VOLUME 7 Ukjent format, 2019