Istorija politicheskikh i pravovykh uchenij: osnovnye klassicheskie idei. Uchebnoe posobie innbundetRussisk, 2018