Ioustinou Philosophou Kai Martyros Apologia Hyper Christianon Pros Antoninon Ton Eusebe, Apologia 2 Hyper Christianon Pros Ten Romaion Synkleton, Pros heftetLatin, 2010