F. X. Alda in Memoriam Ru Eny Svobodov heftetTsjekkisk, 2009