Chu, V: Neugeburt einer Familie Ukjent format, 2008