e-bok

Immateriella tjänster

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Immateriella tjänster karakteriseras av att uppdraget inte är knutet till fysiska (materiella) föremål. Hit hör typiskt sett uppdrag till advokater, revisorer, fondkommissionärer, besiktningsmän, värderingsmän och andra konsulter samt till mäklare. Rättsområdet är i lag mestadels oreglerat och frågeställningarna är därför många.
  • Vad innebär uppdragstagarens metod- och informationsansvar?
  • Vem har bevisbördan för vilket arvode som avtalats?
  • Kan en svensk domstol ålägga en uppdragstagare att fullgöra en immateriell tjänst?
  • Hur bestäms ersättningen för en skada som uppdragstagaren vållat?
  • Hur tillämpas regeln om specialpreskription i 18 kap. 9 § handelsbalken?
Ambitionen med denna kommenterade rättsfallsöversikt är att besvara dessa och många andra frågor och att samtidigt fylla den lucka som är förknippad med att en svensk rättsfallsöversikt över immateriella tjänster hittills saknats. Översikten vänder sig till både studenter och praktiskt verksamma jurister. Rättsfallsöversikten utgör en systematisk genomgång av Högsta domstolens centrala avgöranden på området avseende åren 1971-2005. Översikten är även försedd med utförliga förteckningar över förarbeten och doktrin. De refererade rättsfallen, ett sextiotal till antalet, är ordnade efter ämne.

"Trots sitt begränsade format rymmer denna skrift rikhaltig och nyanserad information."
Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Titel:
Immateriella tjänster
Författare:
Jacob Hesser
Språk:
Svenska
Sidor:
158
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144066349
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.