Mystiska skolan. Spöket i biblioteket inbundenSvenska, 2017