Zabavy i zaboty. Osen (nabor iz 24 reproduktsij) muuvenäjä, 2014