Teoriya Obrazovaniya V Kontekste Sovremennosti nidottuvenäjä, 2014