Tenzornaya metodologiya pri reshenii problem komplexnoj bezopasnosti nidottuvenäjä, 2018