Sovremennye khimicheskie istochniki toka. Uchebnoe posobie nidottuvenäjä, 2016