SOJuZNIKI I SATELLITY NACISTSKOJ GERMANII V GODY VTOROJ MIROVOJ VOJNY pokkarivenäjä, 2011