Rynok i razdatok v rossijskoj matritse. Ot konfrontatsii k integratsii nidottuvenäjä, 2015