Raschyet Elektronnogo Transporta Na Osnove Kusochno-Polinomial'nykh Skhem nidottuvenäjä, 2013