Prazdnik Kak Sredstvo Samosokhraneniya Sotsial'noy Gruppy nidottuvenäjä, 2013