Praktikum po tekhnologii otrasli. Tekhnologija khlebobulochnykh izdelij. Uchebnoe posobie sidottuvenäjä, 2016