Okkultizm i sovremennost. Tak govorit Gospod Bog nidottuvenäjä, 2013