Natsional'naya Identichnost' Na Tayvane nidottuvenäjä, 2012