Metodika Obucheniya Chercheniyu I Grafike nidottuvenäjä, 2013