Koordinatsionnye juridicheskie tekhnologii v stranakh Evropy sidottuvenäjä, 2019