K nezakatnomu Svetu. Anatolij Zhurakovskij. Pastyr, poet, muchenik. 1897-1937 sidottuvenäjä, 2017