Jekonomika truda i social'no-trudovye otnosheniya nidottuvenäjä, 2018