Ja izuchil vse noty ot i do... Vladimir Vysotskij i muzyka muuvenäjä, 2007