Istoriya Voennykh Reform V Rossii nidottuvenäjä, 2014