Gu Shi Hui 2008 Nian He Ding Ben 1 nidottukiina, 2015