Gosudarstvennoe Regulirovanie Innovatsionnykh Protsessov V RF nidottuvenäjä, 2011