Formirovanie Etnopoliticheskoy Kul'tury Mezhnatsional'nogo Obshcheniya nidottuvenäjä, 2011