Essays on the History of Zaporizhzhya Cossacks and Novorossiysk Territory sidottuvenäjä, 2018