DeNATSIfikatsija Ukrainy. Strana nevyuchennykh urokov sidottuvenäjä, 2018