Belomore I Solovki Vospominaniya I Rasskazy nidottuvenäjä, 2014