Batjushka.Tserkovnye sluzhiteli v russkoj klassike sidottuvenäjä, 2018