BABADADA, Francais - bahasa Melayu, dictionnaire visuel - kamus visual nidottuRanska, 2019