Bibliotek & Offentlig verksamhet

Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Boktips om vuxnas lärande

Dags att vidareutveckla dina kunskaper? Som pedagog har du ett både lärorikt och intressant arbete, men också krav på dig att vara uppdaterad inom dina ämnen. Här presenteras aktuell litteratur som håller dig à jour med utvecklingen inom vuxnas lärande.Handledande samtal

av Birnik, Hans

Gestaltandets utmaningar : forumaktiviteter och lärande

av Grysell, Tomas

Som handledare möter du utmaningar på flera plan. Att ha djupgående kunskaper om handledningens teori och praktik räcker inte. Du måste även skapa en bärande relation till klienten, oavsett om det är en student på praktik eller en yrkesverksam person du handleder.

Stela strukturer och förtryck kan visa sig exempelvis vid handledning, möten, seminarier, och konferenser. Olika former av forumspel utvecklar medarbetares och studenters förmåga att uppmärksamma vad som pågår och deras kapacitet att agera i situationen.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Kunskapers värde

av Andersson, Per

Lärande på vuxnas vis : vetenskap och beprövad erfarenhet

av Abrandt-Dahlgren, Madeleine

Denna bok ger en introduktion till validering av kunskap och kompetens, närmare bestämt den ambition som finns i vårt samhälle att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig oavsett var, när och hur detta skett.

Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv

av Berglund, Gun

Livslångt lärande

av Osman, Ali

De senaste åren har anställningsbarhet vuxit fram som ett centralt policybegrepp i Sverige. Det används ofta i diskussioner inom både utbildning och arbetsliv. Vanligt ställda frågor är: Leder utbildning till ökad anställningsbarhet? Får de studerande lära sig vad som krävs för att bli anställda?

Livslångt lärande är ett centralt begrepp i diskussionen om utbildning och lärande. Syftet med denna bok är att klargöra vad begreppet står för och ge det en fylligare innebörd. Författarna betonar nödvändigheten av att uppmärksamma det lärande som sker i vardagligt yrkesarbete.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Praktikhandledning

av Franke, Anita

Fem sätt att tänka

av Gardner, Howard

De tankegångar som förs fram i denna bok bygger på delvis nya sätt att se på handledning av lärare, vilka ger praktikhandledningen en ännu större betydelse än tidigare. Mycket av bokens innehåll har även relevans i andra yrkesutbildningar.

Vi lever i en tid av stora förändringar som innebär ökad globalisering, ständigt mer information, krockar mellan kulturer samt en stärkt ledarställning för naturvetenskap och teknologi. Dessa förändringar kräver nya sätt att lära ut och tänka i skolan, på jobbet och i samhället.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Handledning i professionsgrupper - Ett systemteoretiskt perspektiv på handledning

av Gjems, Liv

Folkhögskolans praktiker i förändring

av Gustavsson, Bernt

Handledning är en viktig källa till lärande och utveckling som har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. I denna bok presenteras en handledningsmodell vars syfte är att tillvarata och utveckla kompetensen i professionsgrupper som arbetar med människor.

Denna bok ger ett unikt bidrag till kunskapen om folkhögskolans utveckling och nuläge. Här får både folkhögskolans företrädare och forskare komma till tals: Vad är det egentligen som kännetecknar den vardagliga folkhögskolepraktiken?

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Nätbaserad utbildning : en introduktion

av Hrastinski, Stefan

Lärande och bildning i en globaliserad tid

av Hugo, Martin

Vad innebär nätbaserad utbildning? Vad ska man tänka på för att lyckas med utbildningar på nätet? Vilka möjligheter och problem finns det med denna utbildningsform?

Skolan är en verksamhet mitt i en globaliserad tid - mitt i ett samhälle och en värld i förändring. Lärare och elever hämtar intryck från både när och fjärran och gränserna mellan olika kulturer suddas ut.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Vuxenpedagogik - - att iscensätta vuxnas lärande

av Hård af Segerstad, Helene

Professionell vägledning - - med samtal som redskap

av Hägg, Kerstin

Vuxenutbildning är ett dynamiskt område som ständigt förändras och utvecklas. Boken sätter mötet mellan utbildare och deltagare i centrum och ger en helhetsbild av förhållandet mellan utbildnings- och undervisningsplanering, kunskap, vetande och kompetens, när det gäller vuxnas lärande.

Kompetens att fungera som kvalificerad samtalsledare krävs inom många olika verksamhetsområden, men hur genomförs ett professionellt samtal? Boken innehåller en modell för professionella samtal med konkreta, användbara färdigheter och exempel.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Om vuxnas studier

av Larsson, Staffan

Lärandets hur

av Pettersen, Roar C.

Stora förändringar har skett under senare tid inom vuxenutbildning och folkbildning, något som skapar behov av kunskap om dessa verksamheters historia och om hur villkoren för vuxenstudier växer fram i de politiska processerna.

Begreppet lärande har stått i centrum för pedagogisk forskning de senaste 30 åren. I allt högre grad har man riktat uppmärksamheten mot hur studenter och elever utvecklar och använder olika sätt att lära, och hur de sätten får avgörande betydelse för den enskilde personens resultat och prestationer.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Handledning och praktisk yrkesteori

av Lauvås, Per

Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv

av Gruffman, Ulf

Det som utmärker handledning som en pedagogisk aktivitet är närheten, omsorgen och det personliga engagemanget, vilket utgör grunden för och präglar verksamheten.

Övergången mellan skola, arbete och högre utbildning är i dag en brännande fråga. Både unga och vuxna förväntas fatta långsiktiga val av utbildning och yrke i en mycket föränderlig tid. Samtidigt är utbudet av vägledning splittrat och ojämnt.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter

av Løkensgard Hoel, Torlaug

Mentor : i teori och praktik

av Mathisen, Petter

Inom högre utbildning har skrivandet en traditionellt stark roll. Studenterna inom vitt skilda ämnen förväntas prestera vetenskapliga uppsatser och presentationer.

Mentor - i teori och praktik handlar om mentorskap som stöd för yrkesmässig, fackmässig och personlig utveckling. Syftet med boken är att ge insikter och färdigheter i att arbeta med mentorskap i skiftande yrkes- och utbildningssammanhang.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Svensk utbildningshistoria : skola och samhälle förr och nu

av Richardson, Gunnar

Professionell handledning

av Selander, Staffan

Den skola vi har i dag är på många sätt en annan skola än den som flertalet vuxna lärt känna. Vi lever i ett utbildningssamhälle med helt nya former av pedagogisk verksamhet.

Handledning har en allt viktigare roll i mötet mellan teoretisk utbildning och praktisk yrkesutövning. Den studerande ska genom praktik och handledning bli en självständig yrkeskollega.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Pedagogisk filosofi

av Stensmo, Christer

Varje lärare bör bilda sig en uppfattning om de filosofiska frågor som utgör grunden för all pedagogisk verksamhet. Centrala områden som läraren bör söka svar inom är bland annat: skolans uppgifter i samhället, den pedagogiska verksamhetens etik och estetik, kunskap och den lärande människan.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn