Bibliotek & Offentlig verksamhet

Avancerad sökning
Din kundvagn är tom
Ändra i din kundvagn Gå till kassan

Pedagogik

Här har vi samlat böcker inom ämnet pedagogik som i huvudsak behandlar områdena svenska, naturvetenskap, matematik och värdegrunden. Informativa handböcker för intresserade läsare, pedagoger, lärare och förskolepersonal.Makt, mening, motstånd - litteraturundervisningens dilemman och möjligheter

av Molloy, Gunilla

Bygga broar och öppna dörrar - Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

av Jönsson (red.), Karin

I boken möter du fyra forskares perspektiv på elevers litteraturläsning och skrivutveckling. Här diskuteras svenskämnets djupare mening, litteraturens värde och de grundläggande frågorna om varför lärare och elever ska läsa tillsammans och hur de läser.

Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det viktiga språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskolan och skolan och vilka möjligheter som finns att utveckla arbetet. Författarna visar hur barn kan få arbeta som meningsskapare.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Det nödvändiga skrivandet - om att skriva i förskolan och skolans alla ämnen

av Liberg, Caroline

Hissad och dissad - Om relationsarbete i förskolan

av Öhman, Margareta

Boken syftar till att stärka skrivandet i förskola och i skola. Boken ger viktig kunskap om skrivande generellt och erbjuder konkreta verktyg till skrivundervisningen för olika årskurser och i olika ämnen.

Barn är oavbrutet involverade i relationsarbete där de både hissar och dissar varandra, det vill säga uppmuntrar och bekräftar varandra likaväl som de kränker, sänker och avvisar varandra. Att kunna se och reagera på kränkningar mellan barn är angeläget för alla pedagoger.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

av Åberg, Ann

En, två, många - om barns tidiga matematiska tänkande

av Björklund, Camilla

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med den pedagogiska dokumentationen som verktyg erövrar pedagoger och barn tillsammans en etisk medvetenhet som leder fram till ett mer demokratiskt arbetssätt.

Även riktigt små barn har förmågor och färdigheter som är grundläggande för att räknefärdigheten ska utvecklas. I takt med att barnet får fler erfarenheter, och möter en mångfald fenomen och företeelser i omvärlden, utvecklas tänkandet mot matematiska begrepp och symboler.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Hur långt är ett äppelskal? - tematiskt arbete i förskoleklass

av Persson, Annika

Läsa bör man? - Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning

av Kåreland (red.), Lena

Detta är den bok vi själva hade velat få när vi flyttade med sexåringarna till skolan. Då fanns inget skrivet att hämta inspiration från och förhålla sig till. Nu kan vi sammanfatta erfarenheterna från vårt tioåriga äventyr med sexåringar i skolan.

Vad har skönlitteraturen för betydelse i en skola där läroplanerna framhåller ett vidgat textbegrepp som omfattar både film, dataspel och andra medieformer? Boken vill belysa litteraturundervisningen och litteraturens ställning inom svenskämnet och lärarutbildningen.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Skrivandets makt - Om det demokratiska skrivandet i skolan

av Norberg Brorsson, Birgitta

Nyfiken på texten - textteori för textpraktiker

av Melin, Lars

Boken tar upp hela undervisningsförloppet kring skrivande, från det att uppgiften introduceras till att eleverna får respons på sin text. Författaren problematiserar valet av genrer för skrivandet i svenskundervisningen.

Varför ser texten ut som den gör? Beror dess språkliga utformning på skribentens nycker, på kraven som läsaren ställer eller på genren, traditionen och texttypen? Hur kan vi avgöra om texten verkligen är lätt eller svår, tråkig eller rolig, pratig eller koncentrerad?

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!

Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv

av Johannesen, Nina

Den värdefulla praktiken - Yrkesetik i pedagogers vardag

av Orlenius, Kennert

Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska kunna få syn på människorna och möjligheterna.

Den här boken vill synliggöra och bidra till förståelsen av den moraliska dimensionen i verksamheten, främst i förskola och grundskola. Boken vill också visa på hur läraruppdraget kan tolkas och förstås utifrån de styrdokument som gäller och värdegrunden.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn
Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn

Den osynliga matematiken

av Wallin, Hans

Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska och lära i förskola och skola

av Elfström, Ingela

När vi pratar i vår mobiltelefon ser vi aldrig den matematik som ligger till grund för tekniken. Vi undrar varför en cd-skiva kan fungera trots att den är rispad osv. Den osynliga matematiken handlar om all denna osynliga matematik.

En didaktisk bok om undersökande lärande i naturvetenskap med barn i åldern 1-12 år. Författarna tar avstamp i ett utforskande arbetssätt och betonar vikten av tilltron till barnens egen förmåga. Teorier om lärande kopplas till praktiska exempel.

Tipsa en kompis!
Tipsa en kompis!

Att dirigera undervisningen i naturvetenskapliga ämnen : redskap för en didaktisk analys

av Lundin, Mattias

I den här boken diskuterar författarna de didaktiska frågorna inom ramen för det naturvetenskapliga ämnet. De visar hur svaren på dessa frågor, varför, vad och hur men även när, var, och vem/vilka, kan ge lärare olika handlingsutrymme.

Tipsa en kompis!
Lägg i kundvagn