Varhaiskasvattajan asiantuntijuus
  • Sidosasu: Nidottu
  • Kieli: suomi
  • Julkaistu: 2006
  • Sivumäärä: 233
  • ISBN10:9524840197
  • ISBN13:9789524840194

Varhaiskasvattajan asiantuntijuus

(Nidottu)
Kuvaus:

Asiantuntija on oman alansa osaava ja taitava huippusuorittaja. Varhaiskasvatuk­sen asiantuntijat ovat kasvatus alan ammattilaisia, joiden pääasiallinen toimin­taympäristö on päivähoito eri muodoissaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten varhaiskasvattajien asiantuntijuus ilmenee ja kehittyy Lapin lää­nissä asuvilla varhaiskasvattajilla. Perusjoukko (n=346) muodostui päivähoidossa lasten kanssa työskentelevistä varhaiskasvattajista, joilla oli vähintään opistoas­teinen alan ammatillinen tutkinto. Aineisto koottiin tutkimuslomakkeella, joka taustatietojen lisäksi sisälsi teemakirjoituksen aiheesta "Minun tarinani varhais­kasvattajaksi kehittymisessäni ". Tutkimukseen osallistui 80 varhaiskasvattajaa. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.Asiantuntijuuden ilmenemistä tarkastellaan kontekstiosaamisen, pedagogisen osaamisen sekä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen näkökul­mista. Kontekstiosaamisen tasoiksi jäsentyivät yhteiskunnallinen tietoisuus, or­ganisaatiotason osaaminen ja lapsen kasvukontekstin huomioiminen. Pedagogi­nen osaaminen ilmeni 1) varhaiskasvatustyön välittömän, 2) välillisen ja 3) tie­dostavan tason osaamisena. Välittömässä tasossa korostui vuorovaikutus lasten kanssa. Välillinen taso tuki tavoitteellista kasvatustoimintaa suunnittelun ja koor­dinoinnin lisäksi huomioimalla työn ulkoisen ohjauksen sekä psyykkisen ja fyy­sisen turvallisuuden. Tiedostava taso rakentui kasvatustietoisuudesta, lapsilähtöi­syydestä ja yksilöllisyydestä sekä kasvatustyöhön liittyvästä vastuusta. Yhteis­työ- ja vuorovaikutusosaamisessa korostuivat lasten ja vanhempien kanssa tehtä­vä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö. Yhteistyöhön ja vuorovaikutuk­seen liittyvä osaaminen oli myös erottamaton osa sekä varhaiskasvattajan pedagogista osaamista että kontekstiosaamista.Oma elämänhistoria, koulutus, työkokemus sekä henkilökohtainen työote olivat vaikuttaneet asiantuntijuuden kehittymiseen. Toimintaympäristöön liittyi sekä asiantuntijuutta edistäviä että sen kehittymistä ehkäiseviä tekijöitä. Ammatillinen kehityspolku toteutuu yksilöllisesti, ja sen tukeminen on mahdollista työuran ai­kana toteutettavan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman avulla.

Kirja-arvosteluja ja blogimerkintöjä

Kuuluu seuraaviin aihealueisiin

Kuuluu seuraaviin kirjastoluokkiin

Etsi muita kirjoja:

Asiakkaat, jotka ostivat tämän kirjan
ostivat myös:
Reissukirja

 Virtanen, Rauli
Lisää ostoskoriin Hinta22,80 €
Sellainen tyttö

 Dunham, Lena
Lisää ostoskoriin Hinta25,90 €
Teemu

 Mennander, Ari
Lisää ostoskoriin Hinta27,50 €
Diktaattorin keittiömestari

 Fujimoto, Kenji
Lisää ostoskoriin Hinta22,90 €
Väyrysen valtakunta

 Korhonen, Jarmo
Lisää ostoskoriin Hinta26,40 €